כתב אחריות

אחריות מוגבלת לשימוש ביתי ל-25 שנים / אחריות מוגבלת לשימוש מסחרי ל-10 שנים

חומרי דק חלופיים, מערכות של מעקות, אביזרים ומערכת ניקוז הדק DrySpace

הצהרת אחריות

תעודת אחריות זו ניתנת לרוכש המקורי, לשימוש ביתי או מסחרי, (להלן ה"רוכש"), של חומרי דק חלופיים, מערכות של מעקות (מלבד כל רכיבי המתכת של עמודי המעקות של מערכות מעקות אלו ו-DeckLites, המכוסים על ידי תעודות אחריות נפרדות), ואביזרים (להלן ביחד ולחוד "חומרי דק") ומערכת ניקוז הדקDrySpace (להלן "DrySpace" וביחד עם חומרי הדק, "מוצרי טימברטק").

אחריות זו אינה כוללת אביזרי הידוק שאינם מסופקים על ידי טימברטק. למטרות אחריות זו, רוכש לשימוש ביתי פירושו בעל בית מגורים למשפחה אחת ורוכש לשימוש מסחרי פירושו כל רוכש מלבד בעל בית מגורים למשפחה אחת.

חברת טימברטק בע"מ (להלן "טימברטק") מתחייבת בזאת בפני הרוכש כי, למשך תקופה של עשרים וחמש (25) שנים (לשימוש ביתי) ועשר (10) שנים (לשימוש מסחרי) ממועד הרכישה המקורי לשימוש ביתי או מסחרי, (להלן ה"תקופת האחריות"), בתנאי שימוש ותחזוקה רגילים, כי: (1) חומרי הדק יהיו נקיים מפגמים מהותיים בחומרים ובעבודה, ולא יסדקו, יישברו, ירקבו או שיגרמו להם נזקים מבניים כלשהם מטרמיטים או מפטריות הגורמות לריקבון; וכן (2) מערכת DrySpace לא תתקלף, תכוסה בועות, תשקע, תתפורר, תיסדק, או תאוכל כתוצאה מפגמי ייצור, או מחשיפה לאוויר הים (רסס מלח).

כל תעודות האחריות כפופות להחרגות והגבלות נוספות המפורטות להלן;

מימוש האחריות

אם הרוכש מגלה פגם במוצרי טימברטק במהלך תקופת האחריות, על הרוכש, בתוך שלושים (30) יום ממועד הגילוי של הפגם לכאורה אך לא יאוחר מתום תקופת האחריות, להודיע על כך לטימברטק בכתב בכתובת הבאה:

TimberTech Limited
894 Prairie Avenue
Wilmington, Ohio 45177

לידי: מחלקת התביעות

על הרוכש לכלול בהודעתו הוכחה לקנייה והצהרה המסבירה את הפגם. טימברטק רשאית לבקש מידע נוסף.

לאחר בחינת כל המידע, תקבע טימברטק את מידת תקפותה של התביעה. אם טימברטק תקבע כי תביעת הרוכש הנה תקפה, תחליף טימברטק את מוצרי טימברטק הפגומים או תחזיר חלק ממחיר הרכישה ששולם על ידי הרוכש למוצרי טימברטק הפגומים, לפי בחירתה (לא כולל עלות ההתקנה הראשונית).

אם רוכש לשימוש ביתי מגיש תביעת אחריות תקפה במהלך השנה האחת עשרה (11) עד השנה העשרים וחמש (25) לאחר הרכישה המקורית, יחושב ההחזר לרוכש באופן יחסי כמפורט להלן.

אם טימברטק מספקת חומרים חלופיים, היא רשאית להחליט להחליף את האחוז המצוין להלן של הלוחות העומדים בדרישות להגשת תביעה במסגרת האחריות; אם טימברטק מחזירה את מחיר הרכישה, היא רשאית להחליט להחזיר את האחוז המצוין להלן של מחיר הרכישה של הלוחות העומדים בדרישות להגשת תביעה במסגרת האחריות.

שנת התביעה

החזר

11

80%

12

80%

13

80%

14

60%

15

60%

16

60%

17

40%

18

40%

19

40%

20

20%

21

20%

22

20%

23

10%

24

10%

25

10%

אחריות זו לא תכסה, וטימברטק לא תהיה אחראית לעלויות ולהוצאות שהרוכש נאלץ לשאת בהן בקשר להסרת מוצרי טימברטק הפגומים או התקנתם של חומרים חלופיים, לרבות אך ללא הגבלה, עלות עבודה ודמי משלוח. הסעדים האמורים לעיל הם הסעד היחיד והבלעדי להפרת כל אחריות.

העברת אחריות

אחריות זו ניתן להעביר פעם אחת (1) בתוך תקופה של חמש (5) שנים החל ממועד הרכישה המקורי על ידי הרוכש, לקונה הבא של הנכס שעליו הותקנו מוצרי טימברטק במקור.

החרגות מכיסוי האחריות

טימברטק אינה מחויבת ואינה אחראית כלפי, וכל אחריות מרומזת לא תחשב כמכסה, כל כשל במוצר, תקלה במוצר או נזקים כתוצאה:

(1) מהתקנה לא נכונה של מוצרי טימברטק ו/או אי קיום הוראות ההתקנה של טימברטק, לרבות אך ללא הגבלה יצירת מרווחים בלתי מתאימים: (2) משימוש במוצרי טימברטק מעבר לשימוש הרגיל, או ביישום שאינו מומלץ על פי הוראות ההתקנה של טימברטק ותקנות הבנייה המקומיות; (3) מתזוזה, התעוותות, התמוטטות או שקיעה של הקרקע או המבנה התומך שמוצרי טימברטק מותקנים עליהם; (4) מכל כוח עליון (כגון הצפה, הוריקן, רעידת אדמה, ברק וכדומה) תנאי הסביבה (כגון זיהום אוויר, עובש, טחב וכדומה) או הכתמה מחומרים זרים (כגון לכלוך, שומן, שמן וכדומה); (5) משינויי צבע של מוצרי טימברטק; (6) מבלאי רגיל כתוצאה מחשיפה לאור שמש, מזג האוויר והאטמוספרה שיכולים לגרום למשטחים צבועים, בין היתר, להתקלפות, לדהייה או להצטברות של לכלוך או כתמים; (7) מטיפול, אחסון או שימוש לא נכון במוצרי טימברטק או רשלנות מצד הרוכש, המועבר או צדדים שלישיים; (8) מאביזרי הידוק שלא סופקו על ידי טימברטק; או (9) מטפטוף קל ממערכת DrySpace.

הרוכש נושא באחריות הבלעדית לקביעת מידת היעילות, התאימות, ההתאמה והבטיחות של מוצרי טימברטק בכל הקשור לשימוש בהם בכל יישום ספציפי.

הגבלות

וויתור על אחריות: מלבד (1) האחריות הכתובה המפורשת הנכללת בזה, וכן (2) האחריות המוגבלת ל-25 שנה לדהייה והכתמה בשימוש ביתי החלה על מוצרי דק של Earthwood Evolutions בלבד (הבאה בנוסף לאחריות הנכללת בזה), טימברטק אינה נושאת בכל אחריות, התחייבות או חובת שיפוי אחרת, בין אם מפורשת או מרומזת, הנובעת מתוקף החוק, הנוהג המסחרי, תנאי המסחר או המנהג המקובל או אחרת, לרבות אך ללא הגבלה האחריות המרומזת לסחירות והאחריות המרומזת לתאימות למטרה ספציפית, וכל אחריות, התחייבות או חובת שיפוי אחרים בטלות, מבוטלות ומוחרגות בזאת מעסקה זו למשך תקופת האחריות ומעבר לה.

חלק מהמדינות אינן מתירות הגבלות על משך תקופת האחריות המרומזת כך שיתכן שההגבלה הנזכרת לעיל לא תחול עליכם.

הגבלה על סעדים והחרגה של נזקים תוצאתיים ומקריים: החבויות של טימברטק מוגבלות אך ורק להתחייבויות המצוינות ספציפית בזה, ובשום מצב לא תשא טימברטק בכל חבות או התחייבות לכל נזק מקרי, תוצאתי, עקיף, מיוחד, פיצויי עונשין או נזקים אחרים כלשהם. (לרבות, אך ללא הגבלה, הפסד רווחים, הפסד מכירות, הפסד מוניטין, שימוש בכסף, שימוש במוצרים, הפסקת עבודה, או נזק לנכסים), בין אם ניתנים או בלתי ניתנים לצפייה מראש הנובעים כתוצאה מהפרה או אי קיום של אחריות מפורשת או מרומזת, הפרת חוזה, הונאה, מצג שווא, רשלנות, חבות מוחלטת בדיני נזיקין או אחרת, מלבד ואך ורק במידה והגבלה זו מוחרגת מפורשות על ידי החוק המחייב החל בנידון.

החבות של טימברטק בכל הקשור למוצרים פגומים לא תעלה בשום מקרה על ההחלפה של מוצרים אלו או החזר מחיר הרכישה, כמתואר לעיל.

חלק מהמדינות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, לכן יתכן כי ההגבלה או ההחרגה הנזכרת לעיל לא תחול עליכם.

אחריות זו מעניקה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, ויתכן שיש לכם גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה.

שונות

מסמך כתוב זה מובן ונועד לשמש כנוסח הסופי של ההסכם בין הצדדים ומהווה הצהרה שלמה ובלעדית של התנאים וההתניות לגבי תעודת אחריות זו, הגוברת על כל ההסכמים או המצגים הקודמים, בעל פה או בכתב, ועל כל חילופי הדברים האחרים בין הצדדים בקשר לנושא הסכם זה.

אחריות זו לא ניתן לשנות או לתקן אלא באמצעות מסמך כתוב החתום על ידי טימברטק והרוכש או מועבר מורשה.

אף סוכן, עובד או כל צד אחר מוסמך לתת אחריות כלשהי בנוסף לאחריות שניתנה במסגרת הסכם זה וטימברטק לא תהיה מחויבת בתוקף הצהרות מעין אלו מלבד כמפורט בתעודת אחריות זו.

תעודת אחריות זו תקפה לרכישות (לשימוש ביתי או מסחרי) שנעשו מיום ה-1 בינואר 2011 ואילך.

כל הזכויות שמורות (c) 2011 TimberTech.